top of page

Dispensasjon og rammetillattelse til tiltak

Hyggelige nyheter!

Vi har fått dispensasjon og rammetillatelse til tiltak etter markaloven § 15 og plan-og byggningsloven kap. 19 pg §12-1.

Fylkesmannen i Oslo go Akershus, Miljøvernavdelingen og Akershus Fykeskommune slutter seg til kommunens vurdering av Markaloven §1 som sier å "fremme og tilrettelegge for friluftsliv,naturopplevelser og idrett." Loven skal sikre Markas grenser og bevare et rikt og variert landskap og natur - og kulturmiljø med kulturminner" - ikke vesentlig tilsidesettes ved dispensasjon i dette tilfellet. Fordelene anses som klart størst ved at dette kan være et tiltak som sporer til økt friluftsliv i denne delen av kommunen.

Vi er hoppende, sprettende glade for vedtaket! Da er det bare resten igjen. Takk til alle som har bidratt. Nå må vi lage budsjett og plan. Så vil det komme informasjon om økonomiske og praktiske dugnader. Vil du på en eller annen måte være med så bare ta kontakt.

Siste oppdateringer
Arkiv
bottom of page